بلاگ

کنترل مطالعات مشاوران (همچون مطالعات طرح جامع

الف- طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي؛

ب- مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح؛

پ- مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعه‌اي؛

ت- مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي؛

ث- مطالعات منطقه‌اي و آمايش سرزمين؛

ج- تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي؛

چ- برنامه‌ريزي و كنترل پروژه؛

ح- مهندسي ارزش؛

خ- برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني؛

د- پايش و ارزشيابي طرح‌ها؛

ذ- خدمات مديريتي؛

ر- مديريت طرح؛

ز- كنترل مهندسي؛

ژ- مطالعات اقتصادي؛

س- امكان سنجي، طراحي و مديريت سيستمها؛

ش- مطالعات ارزيابي زيست محيطي؛

ص- نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداري؛

ض- مطالعات آماري؛

ط- نقشه‌برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي؛

ظ- ويژه‌سازي، نصب، راه‌اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري؛

ع- برنامه‌ريزي، امكان‌سنجي، مديريت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحي، ساخت، پياده‌سازي، ارزيابي و مميزي نظامهاي فناوري اطلاعات؛

غ- معماري اطلاعات، برنامه‌نويسي، پياده‌سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرم‌افزارهاي سفارشي؛

ف- طراحي شبكه‌هاي رايانه‌اي؛

ق- خدمات برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات و ارتباطات، شامل تهيه طرح‌هاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين معماري سازماني

ك- خدمات جنبي و مكمل خدمات مشاوره.

گ- خدمات كارشناسي در يك يا چند مورد از زمينه‌هاي اداري، مالي، آموزشي، حقوقي، پژوهشي، فني يا بازرگاني

ل) ارائه خدمات در زمینه های

1- طرح/ پروژه:

Project  2- گزارش شناخت:

ITC=Information to Consultants 3- فراخوان/ دعوتنامه: LOI=Letter Of Invitation  4- ارزيابي كيفي:    PQ=Pre-qualification  5- استعلام ارزيابي كيفي:  RFQ= Request For Qualification   6- درخواست پيشنهاد:  RFP=Request For Proposal 7- پيشنهاد فني:

TP=Technical Proposal  8- پيشنهاد مالي:  FP=Financial Proposal  9- انتخاب براساس كيفيت:

QBS=Quality Based Selection  10- انتخاب براساس كيفيت و قيمت: QCBS=Quality and Cost Based Selection  11- انتخاب براساس بودجه ثابت:  SFB=Selection under a Fixed Budget  12- انتخاب بر اساس روش تك گزينه‌اي:  SSS=Single Source Selection  13- هيئت انتخاب مشاور:   Evaluation Committee  14- پيمانكار عمومي:  GC=General Contractor

15- شرايط عمومي قرارداد:  GCC=General Condition of Contract  16- طراحي و ساخت توأم:  DB=Design and Build 17- خدمات مهندسي- تامين كالا- ساخت:  EPC=Engineering and Procurement and Construction  18- خدمات مهندسي- ساخت:  EC=Engineering and Construction 19- مبلغ مشروط:  Provisional Sum 

م ) ارائه مشاوره و خدمات در زمینه های

1- اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده (4))؛ 2- تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره؛  3- مستندسازي خريد خدمات مشاوره؛  4- انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش تك گزينه‌اي؛  5- انعقاد قرارداد مشاوره؛ 6- بررسي كفايت و تاييد گزارش شناخت؛ 7- امتيازدهي و ارزيابي كيفي مشاوران؛ 8- تهيه فهرست كوتاه و گزارش ارزيابي كيفي؛ 9- تاييد مفاد “درخواست پيشنهاد” (RFP)؛ 10- گشايش پاكت‌هاي ارزيابي فني؛  11- امتيازدهي و ارزيابي فني پيشنهادها؛  12- تعيين مشاور منتخب؛ 13- اطلاع‌رساني خريد خدمات مشاوره.

ن ) ارائه خدمات در موضوعات  1- تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذكر رشته، زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و ظرفيت آزاد؛ 2- ابلاغ متن قرارداد همسان؛ 3- ابلاغ فهرست خدمات يا شرح خدمات همسان؛ 4- ابلاغ مباني تعيين حق‌الزحمه خريد خدمات مشاور؛ 5- نظارت بر ارجاع كار از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات 6- تفسير و تبيين اين آيين‌نامه و تهيه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌ها و راهنماي لازم براي اجراي آن

و ) ارائه خدمات

1- تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده (5))؛ 2- تهيه شرح كلي خدمات (موضوع ماده (6))؛ 3- تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره؛  4- برآورد حق‌الزحمه خدمات مشاوره؛ 5- تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده (16))؛ 6- تهيه مفاد فراخوان مشاوره، حسب مورد (موضوع بند (ب) ماده (7))؛ 7- تعيين هيئت انتخاب مشاور (حسب روش خريد خدمات مشاوره)؛ 8- تهيه معيارها و استعلام ارزيابي كيفي مشاوران، حسب مورد (موضوع ماده (13))؛ 9- تهيه اسناد “درخواست پيشنهاد” (موضوع ماده (18)).

ه) ارائه خدمات مربوط به  1- تعيين معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها؛ 2- تعيين حداقل امتياز قابل قبول؛  3- تهيه استعلام ارزيابي كيفي (طبق ماده (13))؛ 4- توزيع استعلام ارزيابي كيفي و دريافت پاسخ آن؛ 5- انطباق مدارك دريافتي با مدارك درخواستي و امتيازدهي به مشاوران متقاضي ارزيابي؛ 6- تعيين سه تا شش مشاور حايز شرايط كه بالاترين امتياز را كسب كنند (تهيه فهرست كوتاه)؛ 7- مستندسازي و تهيه گزارش ارزيابي كيفي مشاوران؛ 8- اطلاع‌رساني گزارش ارزيابي كيفي مشاوران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *