بلاگ

کنترل طراحی مشاوران طرح و ساخت

  • ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی -2 ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی  -3 معماری داخلی   -4  نوسازی و احیای بافتهای فرسوده شهری  -5 مقاوم سازی و پدافند غیرعامل ساختمانهای موجود 6- سدسازی و سازههای آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی و  تاسیسات آب و فاضلاب و  حفاظت و مهندسی رودخانه وتونل و سازههای زیرزمینی و مقاوم سازی6 – راه سازی و  پل و تونل سازی و حمل و نقل ریلی و فرودگاه سازی و  بندرسازی

ارائه خدمات ار قبیل تأیید استانداردهای مهندسی و روشهای محاسباتی  بازرسی فرآیند مهندسی و حصول اطمینان از رعایت موارد زیر :   بکار گماردن افراد واجد صلاحیت و تجهیزات کافی  وجود سیستم اطلاعات مؤثر بین گروههای مهندسی که با یکدیگر فصل مشترک دارند . وجود روش بازبینی و کنترل کیفیت فعالیتهای مهندسی و همچنین  تعیین آن بخش از مدارک فنی که باید قبل از ساخت یا اجرا به تأیید مدیریت طرح برسد  تعیین کمیت ، نوع استاندارد و مدارک فنی ، نقشه ها و دستور العملها و  کنترل و پیگیری انجام تعهدات قراردادهای مهندسی و رعایت مفاد قراردادها از سوی دو طرف قراردادها  کنترل موردی فعالیتها و رسیدگی به فعالیتهای دور شده از هدف و برنامه و انجام اقدامات اصلاحی  حصول اطمینان از بهینه بودن طرح و در صورت لزوم پیشنهاد اعمال مهندسی ارزش در طرح  تصمیم گیری در مورد تغییر کارهای مهندسی که ضمن انجام خدمات پیش می آید و در قراردادهای مربوط ، پیش بینی نشده است و  بررسی و تأیید انحراف از استاندارد ها و تهیه گزارش توجیهی برای تأیید کارفرما و تهیه فهرست آزمایشها و  تهیه فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص و کنترل و تصویب نقشه ها ، مدارک و مشخصات فنی ارائه شده از سوی مهندسان مشاور طرح و بررسی و تغییرات احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه ضرورتهای اجرایی ، تأیید نقشه  ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید و تأمین نیازهای برنامه زمانی .  بررسی و تأیید نقشه های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزئیات اجرایی .  بررسی و تأیید فهرست مواد ، مصالح ، ماشین آلات و تجهیزات طرح به تفکیک قابل تأمین در داخل و خارج کشور و  تهیه فهرست و مشخصات مواد اولیه ، مواد شیمیایی ، حلالها و سایر مواد مورد نیاز بهره برداری با تعیین دوره زمانی مربوط و تهیه فهرست قطعات یدکی مورد نیاز دوره بهره برداری یا تعیین دوره زمانی مربوط و تهیه فهرست نیروی انسانی مورد نیاز اجرای کار و تهیه فهرست ماشین آلات و ابزار اجرای کار و  پیگیری تهیه دستورالعملهای نصب و راهاندازی تجهیزات ماشین آلات از سوی تأمین کنندگان و تأیید کفایت این مدارک و تهیه دستورالعملهای نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه یا پس از نصب .  پیگیری تهیه دستور العملهای نگهداری و راه بری تجهیزات و ماشین آلات از سوی تأمین کنندگان آنها ، تنظیم و تأیید کفایت این مدارک و  نگهداری نقشه ها و مدارک فنی تولید شده برای طرح تا پایان کار و تحویل به کارفرما . خدمات کالا ( تدارک مواد ، مصالح و تجهیزات ) مثل  مراقبت و پیگیری فعالیتهای تدارک مواد ، مصالح و تجهیزات شامل :ساخت ، بازرسی فنی ، بیمه ، حمل ، ترخیص و تحویل در چارچوب برنامه زمانی  مراقبت در انجام خدمات بازرسی فنی در کارخانه سازنده تجهیزات شامل خدمات نظارت بر ساخت تجهیزات ، نظارت بر آزمایشهای نهایی تجهیزات ، نظارت بر انباردار ی و نگهداری در کارخانه سازنده ، نظارت بر بسته بندی و صدور اجازه خروج و  بازبینی و تأیید مدارک فنی به منظور تطابق مشخصات فنی آنها با شرایط قرارداد و استاندارد های معتبر .  بازبینی و تأیید دستورالعملهای آزمایشهای کارخانهای به منظور تطابق با قرارداد و استانداردهای معتبر و تأیید صلاحیت سازندگان دست دوم و  تأیید سیستمهای کد گذاری و انبارداری ، گردش انبار و مدارک انبار . خدمات ساختمانی و نصب .  همکاری در تحویل کارگاه پیمانکاران .  بررسی و تأیید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران در چارچوب طرح کلی تجهیز کارگاه و  بررسی و تأیید روشهای اجرایی پیشنهادی پیمانکاران و  ایجاد و حفظ هماهنگی عملیات طرح با طرحهای دیگری که دارای ارتباط و تأثیر متقابل با این طرح است .  برنامه ریزی جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در طرح بطور منظم ، رسیدگی ب ه مسائل و موانع اجرای کار ، ثبت و صورتجلسه تصمیمهای گرفته شده و پیگری انجام آنها .  کنترل مستمر عملکرد کمی و کیفی خدمات مهندسان مشاور ، بازرسانی فنی و پیمانکاران .  تأیید صلاحیت پیمانکاران دست دوم . کنترل رعایت استانداردهای حفاظتی ، ایمنی و بهداشتی در کارگاه و  کنترل حفاظت کارگاه در مقابل حوادث و سوانح از سوی پیمانکاران .  بازبینی مستمر و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز اجرای طرح و حصول اطمینان از تناسب آنها با بارکاری و برنامه تأمین آنها .  پیگیری فعالیتهای تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات اجرای کار از سوی پیمانکاران بر طبق برنامه .  مطلع ساختن فوری کارفرما از هرگونه رویداد غیرمتعارف یا مسأله پیشبینی نشده در طرح .  کنترل موردی فعالیتها و رسیدگی فوری به فعالیتهای دور شده از هدف و انجام اقدامات اصلاحی .  کنترل ورود و خروج مواد ، مصالح و تجهیزات و جابجایی آنها .   کنترل نحوه نگهداری و انبارداری مواد ، مصالح و تجهیزات نصب شده .  کنترل نحوه نگهداری کارهای اجرا شده و تجهیزات نصب شده . تهیه فهرست مدارک ،مواد و مصالح و تجهیزات ، وسایل ، ماشین آلات و ابزار ، تأسیسات و ساختمانهای موقت باقیمانده پس از اتمام کار و مشخص کردن مالکیت آنها .  تعیین تکلیف ساختمانهای موقت ، پیگیری برچیدن یا تخریب تأسیسات و ساختمانهای موقت  ، جمع آوری و خارج نمودن مواد ، مصالح و پاکسازی کارگاه .  خدمات نظارت ( کنترل کیفیت ) . بررسی و تأیید نیروی انسانی ، کنترل کیفی ، مهندس مشاور و مؤسساتی که مسئولیت کنترل کیفیت را بعهده دارند و حصول اطمینان از بکارگیری افراد واجد صلاحیت با تجهیزات کافی برای انجام خدمات نظارت و بازرسی فنی . حصول اطمینان از رعایت دستورالعملهای کنترل کیفیت مواد ، مصالح و تجهیزات .  حصول اطمینان از رعایت روشها و ضوابط کنترل کیفیت کارهای ساختمانی و نصب . حصول اطمینان از رعایت ضوابط زیست محیطی .  خدمات راه اندازی ، بهرهبرداری آزمایشی و تحویل .  حصول اطمینان از تدارک نیازهای دوره راه اندازی و بهرهبرداری آزمایشی از جمله . دستورالعملهای راهاندازی ، تجهیزات آزمایشگاهی ، تجهیزات ایمنی و آتش نشانی ، قطعات یدکی ، مواد شیمیایی و کاتالیستها و ابزار لازم .  حصول اطمینان از وجود تمام مجوزها و گواهیهایی که قبل از راهاندازی لازم میباشد . حصول اطمینان از انجام تمام کنترلها وبازرسیهای ایمنی و رعایت کامل نکات ایمنی برای شروع راهاندازی و  مدیریت و هماهنگی فعالیتهای راهاندازی و عوامل درگیر ، نظارت بر انجام آزمایشهای راه اندازی و صدور تأییدیهها و گواهیهای لازم در مراحل مختلف راهاندازی .  مدیریت و هماهنگی فعالیتهای بهرهبرداری آزمایشی و عوامل درگیر ، نظارت بر انجام آزمایشهای و کارآیی و صدور تأییدیهها و گواهیهای لازم در مراحل مختلف بهره برداری آزمایشی و تحویل طرح . حصول اطمینان از تهیه گزارش نتایج آزمایشهای کارآیی طرح ، فرآیندها ، سیستمها و تجهیزات عمده تشکیل دهنده آن شامل : حداکثر ظرفیت اندازهگیری شده تجهیزات و ماشین آلات و تعیین گلوگاههای محدود کننده ظرفیت واحدها به منظور استفاده در هنگام تهیه طرح توسعه  نتایج عملکرد کارآیی تجهیزات و ماشین آلات و مقایسه آنها با مقادیر تعهد شده از سوی سازنده یا فروشنده منظور استفاده بهرهبردار در مواقع بروز عیب .  نتایج مربوط به عملکرد فرآیند بکار گرفته شده شامل : مواد شیمیایی و کاتالیستها و مقایسه آنها با مشخصات تعهده شده توسط فروشندگان دانش فنی آنها .  بررسی و تأیید محاسبات کارآیی جدید برای مواردی که مشخصات زمان طراحی مواد شیمیایی و کاتالیستها با مشخصات هنگام بهرهبرداری آزمایشی متفاوت است . نظارت بر انتقال اسناد و مدارک طرح به بهرهبردار شامل دستورالعملهای راهاندازی و بهرهبرداری . کتابچههای مهندسی شامل مدارکی مانند : مبانی طراحی ،نقشههای چون ساخت .  اطلاعات فنی سازندگان ( شامل نقشهها ، دستورالعملهای بهرهبرداری و تعمیرات . کاتالوگهای فنی ، دستورالعملهای آموزشی و غیره ) ــ مشخصات فنی دستگاهها ، ماشینآلات و برگههای دادههای فنی .گواهینامههای آزمایش دستگاهها و واحدها . فهرست قطعات یدکی .  سیستمهای عملیاتی و اطلاعات مدیریت  .  مستند سازی طرح در دورۀ تهیه و اجرای آن و تحویل آن به کارفرما .  تحویل سایر مدارک طرح به کارفرما .  خدمات مربوط به دوره بهرهبرداری .  تدارک نیازهای دوره بهرهبرداری . این بخش از خدمات شامل فعالیتهایی بشرح زیر است که باید به منظور تأمین نیازهای دوره بهره برداری یا شروع عملیات اجرایی و طبق برنامه زمانی انجام شود ، تا اطمینان از وجود آمادگی لازم برای ورود بموقع به دوره بهرهبرداری حاصل شود . برنامهریزی ، مدیریت و پیگیری تأمین بموقع تسهیلات زیربنایی طرح شامل آب ، برق ، سیستم مخابرات و ارتباطات ،گاز و جمعآوری فاضلاب و … به ترتیبی که در طرح پیش بینی شده است . ( خدمات مدیریت طرح در این قسمت برحسب مورد بشرحی که در سایر بخشها آمده است انجام میشود . برنامهریزی ، مدیریت و پیگیری تأمین مواد اولیه ، مواد شیمیایی ، کاتالیستها و قطعات یدکی و … به ترتیبی که در طرح پیشبینی شده است . ( خدمات مدیریت طرح در این قسمت برحسب مورد بشرحی که در سایر بخشها آمده است انجام میشود . پیگیری تهیه سیستمهای عملیاتی و اطلاعات مدیریت از جمله : برنامهریزی تولید محصول ــ تعمیرات و نگهداری ــ انبارداری و گردش مواد اولیه و کنترل قطعات یدکی ــ کنترل کیفیت ــ اداری ، مالی و سیستم بازاریابی و فروش .  پیگیری تهیه سازمان بهرهبردار شامل نمودار سازمانی ، فهرست نیروی انسانی مورد نیاز با تخصصهای لازم و شرح وظایف آنها . پیگیری تهیۀ نمودار گردش کار و روشهای انجام آن ( Procures(  تهیه نیازهای آموزشی نیروی انسانی برای بهرهبرداری ( مواد آموزشی ) و تهیه برنامه آموزش . تهیه قراردادهای نمونه برای واگذاری خدمات در دوره بهرهبردار .  خدمات دوره تضمین .  بازرسی و نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین . رسیدگی به نواقص و معایب احتمالی در دوره تضمین ، تهیه فهرست آنها و پیگیری رفع نواقص . نظارت بر رفع نواقص و حصول اطمینان از رفع آنها و انجام کارهای ترمیمی از سوی عوامل مربوط و تأیید گزارش بازرسی فنی در مورد رفع نواقص . حصول اطمینان از انجام تمامی تعهدات و خدمات مهندسی ، بازرسی فنی ، تدارکاتی و اجرایی مربوط به دوره تضمین . صدور گواهی اتمام دوره تضمین به منظور آزاد کردن تضمین قراردادها . خدمات برآورد ، کنترل پرداختها ،امور حقوقی قراردادها .  بازبینی و بهنگام کردن برآورد هزینه خدمات و نیازهای مهندسی ، تدارک کالا ، بازرسی فنی ، ساختمانی و نصب ، راهاندازی ، بهرهبرداری آزمایشی و تحویل ، به منظور ارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادهای مربوط .  بررسی و اظهارنظر در مورد بودجه و اعتبارات پیشبینی شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالی طرح .  کنترل و تأیید ضمانتنامههای ارائه شده از سوی مهندسان مشاور ، سازندگان و پیمانکاران . کنترل و تأیید پرداختها و صورتحسابهای رسیدگی شده بوسیله مهندس مشاور طرح به منظور پرداخت از سوی کارفرما . تأیید تغییر مقادیر کارها و مبالغ اضافی یا نقصانی پیمانها .  حصول اطمینان از انطباق هزینههای طرح با بودجه مصوب ، بازنگری هزینه های پیشبینی نشده در دورههای مناسب و حصول اطمینان از تأمین و تخصیص مناسب آنها .  تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی مهندسان مشاور ، سازندگان و فروشندگان ، بازرسانی فنی و پیمانکاران و رسیدگی اختلاف آنها . بررسی و تأیید قیمتهای جدید پیشنهادی پیمانکاران .  رسیدگی تأخیر قراردادها و تعیین میزان مجاز و غیرمجاز آنها و تهیه گزارش مربوط و ارائه به کارفرما . پیگیری برقراری انواع بیمههای لازم ، پیگیری امور بیمه و وصول خسارت در مواقع بروز خسارت .  کنترل انجام تعهدات قراردادی و رعایت مفاد قراردادها .  تأیید آزاد کردن تضمینهای قراردادها پس از حصول اطمینان از انجام کامل تعهدات آنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *