بلاگ

طراحی پایه و ضوابط و مقررات

الف ) طراحی معماری ساختمانها و محوطه با انجام هماهنگی لازم با بخشهای سازه، سیویل و تاسیسات

ب) مطالعات و طراحی سازه

ج) مشخص کردن مبنای محاسباتی سازه ساختمانها، شامل بارگذاریها و غیره

د ) تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

ه ) مطالعات و طراحی تاسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات

و ) تعیین مبانی طراحی تاسیساتی پروژه، با توجه به عملکرد هر یک از ساختمانها، محاسبات جمعیتی، شرایط اقلیمی محیطی، بهره برداری و الزامات خاص طراحی

ز) طراحی و محاسبات مربوط به جمعآوری و دفع آب باران، جمعآوری و دفع زباله، آتشنشانی، آبیاری، گازرسانی، تاسیسات خاص موردنیازتاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، شامل سیستمهای گرمایی، تعویض هوا، تهویه مطبوع، تامین و توزیع انرژی گرمایی و سرمایی

ک ) طراحی و محاسبات مربوط به تاسیسات برقرسانی، روشنایی و ارتباطی شامل – شدت روشنایی، نوع چراغها و نحوه برقرسانی مناسب برای هر فضا، برآورد میزان برق عادی و اضطراری موردنیاز پروژه و چگونگی تامین و توزیع آنها. – سیستمهای ارتباطی و خبری، از قبیل تلفن، اعلام حریق، صوتی و غیره. – سیستمهای ایمنی، شامل برقگیر و اتصال زمین

ل ) تعیین مشخصات تجهیزات لازم و بررسی فنی – اقتصادی تجهیزات و ارائه پیشنهاد همراه با تعیین نیازهای ساختمانی و تاسیساتی مربوط به آن

م ) تهیه نقشه های مقدماتی و گزارش مطالعات شامل -پلان جانمایی ساختمانها و محوطه و راههای دسترسی سواره و پیاده پروفیل از قسمتهایی از محوطه که شیپ آنها در جاگذاری ساختمانها تعیین کننده است پلان کلیه طبقات هر یک از ساختمانهای پروژه که آرایش تجهیزات در قسمتهای مهم و اساسی ساختمان، در آن منعکس شده باشد پلان بام کلیه ساختمانها نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی مقاطع طولی و عرضی از قسمتهای موردنیاز نقشه های تفصیلی معماری مربوط به قسمتهای حایز اهمیت و پلان کلی سیویل محوطه، شامل ّ خیابان بندی، شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی و زهکشی و غیره، همراه با مقاطع و جزییات لازم نقشه های مقدماتی سازه، شامل محوربندی، پلان شالودهها، پوشش طبقات، حدود ابعاد ستونها، تیرها، شالودهها و موارد مانند آن نقشه های مقدماتی شبکه های تاسیساتی، شامل پلان جانمایی دستگاهها در موتورخانه های فرعی و اصلی، تعیین محلهای عبور سیستمهای توزیع انرژی و همچنین دیاگرام شماتیک شبکه های لوله کشی برای سیستمهای توزیع انرژی و پیشبینی سایر نیازهای خاص تاسیساتی که در طرح معماری و سازه تاثیرگذار است

ن ) مشخصات کلی مصالح مصرفی در نازک کاری، نماسازی، محوطه سازی و همچنین مشخصات دستگاه های تاسیساتی و تجهیزاتی

ص ) برآورد هزینه اجرای پروژه برای ساختمانها و محوطه، با توجه به مشخصات فنی ساختمانها، محوطه، تاسیسات و تجهیزات، براساس آخرین فهرست بهای واحد پایه و به صورت مترمربع زیربنا و از طریق قیاس با هزینه ساختمانهای مشابه، به تفکیک و نیز برای کل پروژه

ع ) برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات و گزارش مربوط در قطع های استاندارد

ف ) تحلیل و تفسیر  گزارش مکانیک خاک، نقشه های توپوگرافی زمین و یا هرگونه مطالعات تکمیلی

س ) هماهنگی های لازم بین قسمتهای مختلف طرح معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی، برقی و تجهیزات.

خ ) مشخصات دستگاههای برقی و مکانیکی و جزییات مربوط به آن، همراه با دیاگرامها و نمودارها و جدولهای لازم، از قبیل فلودیاگرام، جدول لوازم کنترل، رایزردیاگرام و یا نقشه ایزومتریک سیستمها و غیره برحسب نوع نیازهای پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *