در این بخش می توانید رزومه پژوهشی خود را به ما ارسال نمایید.

رزومه

  • لطفاً گرایش تحصیلی خود را وارد کنید
  • لطفاً عنوان پژوهش هایی که تاکنون به ثبت رسانیده اید را وارد نمایید
  • لطفاً عناوین پژوهشی مورد علاقه خود را وارد نمایید
  • می توانید رزومه خود را به فرمت های PDF, JPEG ارسال نمایید