خدمات ناظران حقوقی مبناداتیس

الف ) ناظر هماهنگ كننده

3-1- مذاكره با صاحبكار و كسب اطلاع از برنامه وی برای اجرای ساختمان به اتفاق سایر مهندسان ناظرو مستند سازی آن.

3-2- كنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمان

3-3- كنترل و حصول اطمینان از حضور و فعالیت رئیس كارگاه و مسئول ایمنی حسب الزام مقررات ملی ساختمان

3-4- كنترل و حصول اطمینان از وجود اسناد كارگاهی در محل كارگاه شامل نسخه ای از نقشه های مصوب و پروانه ساختمان

3-5- كنترل و حصول اطمینان از تهیه تابلو كارگاه ساختمان طبق نمونه ارائه شده و نصب آن در محل مناسب در تمام مدت اجرای كار

3-6- اخذ برگ انطباق ملك با اسناد ثبتی و مشخصات و حدود اربعه قانونی و نقشه های مصوب از صاحبكار

3-7- بررسی انطباق نقشه ها با یكدیگر و با محل زمین و اعلام مغایرت ها به شهرداری، سازمان استان و صاحبكار و سازنده و سایر مهندسان ناظر

3-8- كنترل رعایت بهداشت ، ایمنی و حفظ محیط زیست ، مطابق با ضوابط لازم الاجرا در تمام مراحل اجرا و هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و ارائه تذكر كتبی در صورت لزوم به سازنده و صاحبكار

3-9- بررسی تداركات انجام شده توسط صاحبكار و برنامه پیشنهادی سازنده و ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی پیش بینی شده برای اجرای ساختمان و اظهار نظر در خصوص آن باتفاق سایر مهندسان ناظر

3-10- تنظیم برنامه نظارت بر اجرای ساختمان در چهارچوب برنامه تفصیلی اجرای كار كه توسط سازنده ارائه می شود و اعلام موارد به هر یك از ناظران حسب مورد (هماهنگ با برنامه اجرا)

3-11- اعلام تاریخ های تعهد و مواعد ضروری انجام وظایف مورد تعهد به صاحبكار، سازنده و سایر ناظران

3-12- بررسی صلاحیت هر یك از عوامل دست اندركار پروژه

3-13- ارتباط مستمر و پیوسته با ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در كارگاه در مواقع لزوم (این امر نافی حضور مستمر ناظران در كارگاه نیست. در صورتی كه عدم حضور یكی از ناظران در كارگاه موجب توقف عملیات

اجرائی شود، ناظر هماهنگ كننده باید مراتب را سریعاً و بصورت كتبی به سازمان استان اطلاع دهد).

3-14- دریافت تذكرات كتبی و گزارش های هر یك از ناظران حسب مورد

3-15- تنظیم و امضای صورتجلسات لازم باتفاق ناظر یا ناظران مربوطه

3-16- تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان به اتفاق ناظران ذیربط و تسلیم آن به مراجع مربوط منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

3-17- كنترل رعایت حریم ساختمان و فاصله لازم با شبكه برق شهری از طریق هماهنگی با ناظر تاسیسات برق

ب ) ناظر معماری

4-1- كنترل كفایت اطلاعات موجود در نقشه معماری و جداول نازك كاری

4-2- كنترل رعایت ضوابط مندرج در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان، طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از كف تعیین شده ، سطح اشغال ساختمان، رعایت درصد اشغال، فاصله تا ساختمان ها و املاك مجاور و ابعاد و زاویه پخ ها و موارد مشابه در اجرا

4-3- كنترل انطباق كلی حجم و سطح نما با نقشه مصوب معماری

4-4- كنترل نحوه تقسیم بندی و جزئیات اجرائی فضاها از نظر انطباق با طرح معماری

4-5- كنترل سطح زیر بنای پاركینگ ها، راهروها، محل آسانسورها، پلكان ها، حیاط خلوت ها، فضاهای باز، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح در اجرا

4-6- كنترل راه های دسترسی و ورودی ها به محوطه و ساختمان و نحوه تقسیم بندی فضاها در اجرا و انطباق آنها با نقشه مصوب معماری

4-7- كنترل نوع مصالح نازك كاری و نماسازی از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جداول نازك كاری (شامل جنس، بافت، رنگ، مشخصات ویژه) و انطباق با استانداردهای ملی ایران

4-8- كنترل جزئیات سقف كاذب و كف كاذب از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری

4-9- كنترل نوع، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با نقشه مصوب معماری و جدول نازك كاری

4-10- كنترل جزئیات كف سازی (مصالح، شیب، عایق كاری) از نظر انطباق با طرح معماری

4-11- كنترل انطباق محل اجرای قطعات الحاقی در داخل فضاها با نقشه مصوب معماری شامل شومینه، آرك، پیش آمدگی ها و فرورفتگی ها

4-12- كنترل اجرای ضوابط لازم الاجرای مربوط به معلولان و ناتوانان جسمی – حركتی

4-13- كنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی

4-14- كنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به عایق بندی صدا و تنظیم صوت

4-15- كنترل نحوه پیاده كردن و اجرای محوطه سازی از نظر انطباق با طرح معماری

4-16- كنترل نحوه اجرای عناصر محوطه شامل باغچه بندی و فضای سبز، نگهبانی، خیابانها، مسیرها، نصب صندوق پستی، نیمكت ها، تلفن عمومی، سطل زباله و موارد مشابه

4-17- مستندسازی و ثبت تكمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود

4-18- كنترل انطباق نورپردازی داخلی فضاها با طرح معماری

4-19- كنترل نحوه اجرای جزئیات معماری مربوط به علائم و تابلوها

ج ) ناظر عمران

5-1- كنترل كفایت اطلاعات و مشخصات فنی موجود در نقشه های مصوب سازه و گودبرداری

5-2- كنترل اقدامات الزامی انجام شده توسط سازنده قبل از تخریب ساختمان موجود

5-3- كنترل اخذ مجوز های لازم توسط سازنده و مطالعه مندرجات آن ها

5-4- كنترل مطابقت روش تخریب با الزامات موجود و رعایت تمهیدات لازم فنی و ایمنی لازم قبل از شروع تخریب

5-5- كنترل بررسی های صورت پذیرفته توسط سازنده در خصوص وضعیت ساختمان ها و تاسیسات مجاور و تاسیسات شهری

5-6- مطالعه گزارش ژئوتكنیك و شناسائی خاك و كسب اطلاعات لازم از آن برای كنترل اجرای ساختمان

5-7- كنترل رعایت انطباق روش كار اجرائی با نقشه ها و مشخصات فنی و الزامات مقررات ملی ساختمان در هنگام گودبرداری

5-8- كنترل نحوه پیاده سازی نقشه پی و انطباق آن با نقشه های مصوب

5-9- كنترل بررسی های صورت پذیرفته توسط سازنده در خصوص خاك محل و انطباق آن با فرضیات مندرج در گزارش ژئوتكنیكی و شناسائی خاك و نقشه های مربوط و صدور دستور انجام آزمایش ها و بررسی های ژئوتكنیكی در صورت لزوم

5-10- كنترل نحوه پی كنی شامل موقعیت ، ابعاد ، شكل ، آماده سازی بستر ، زه كشی پی ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

5-11- كنترل نحوه قالب بندی ها شامل آماده سازی ، امتداد ، پایداری و مقاومت ، موقعیت قالب ها ، ابعاد و فاصله بازشوها ، پاكسازی نهائی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

5-12- كنترل نحوه میلگرد گذاری شامل تمیزی میلگردها ( عاری بودن آنها از مواد زائد نظیر رنگ و زنگ ) قطر، طول ، خم ، وصله ، پوشش ، موقعیت ، تعداد، پایداری ، نحوه به هم بستن و حداقل فاصله آزاد بین میلگردها ، رعایت پوشش بتن ، لقمه ها و خرك ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

5-13- كنترل طرح اختلاط بتن پی ، نحوه اختلاط بتن ، نحوه حمل و نقل و جابجایی بتن (شامل جدانشدن اجزای بتن ، زمان حمل) ،ریختن و جادادن بتن (رعایت درجه حرارت بتن ریزی و شرایط آب و هوایی ، استفاده از تجهیزات مناسب ، یكنواختی در بتن ریزی ، تداوم در اجرا ، آماده كردن سطوح تماس بتن ، ارتفاع سقوط بتن ، چگونگی ریختن در قالب ها ، ضخامت لایه ها) و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

5-14- كنترل متراكم نمودن ، پرداخت سطوح نهائی ، حفاظت و عمل آوری بتن و زمان مناسب باز كردن قالبها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر

5-15- صدور دستور نمونه گیری به منظور انجام آزمایش های لازم (حداقل شامل روانی و مقاومت) و اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها

5-16- كنترل تراز نهائی زیر پی ها و انطباق آنها با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب

5-17- كنترل نوع فولادهای مورد استفاده در سازه و پی

5-18- كنترل میل مهار ها (شامل تعداد ، اندازه ، خم ، محل ، طول قسمت رزوه ، فاصله نسبت به هم و نسبت به محور ستون، پوشاندن رزوه ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-19- كنترل صفحه ستون ها (شامل ابعاد ، جهت قرار گرفتن ، تراز و رقوم ، محل سوراخ ها ، اندازه سوراخ ها، اندازه صفحات اتصال ، اعوجاح ، زیر سازی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-20- كنترل نحوه ساخت ستون ها (محل ساخت ستون ها ، سالم بودن نیم رخ ها ، نوع و نمره صحیح آن ها، مشخصات جوش ، ابعاد و فاصله تسمه ها ، نوع ورق ها و ابعاد آن ها ، رواداری انحنا و پیچیدگی ، برون محوری

جان ، گونیا بودن بال ، موقعیت دقیق صفحات و نبشی های زیر سری تیرها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-21- كنترل نصب ستون ها ( استفاده از وسائل مناسب ، محل دقیق نصب ، مهار كافی ، تمیز بودن انتهای ستون و كف ستون ، رعایت جزئیات اتصال ، رواداری های تابیدگی كف ستون ، گونیا بودن اتصال كف ستون ، شاغولی

بودن ستون ، وصله ستون ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-22- كنترل نحوه ساخت و نصب تیر ها (هندسه برش در تیر لانه زنبوری ، كنترل اعوجاج ، پركردن جان تیر در محل های لازم ، نصب ورق های تقویتی لازم ، كنترل نیم رخ ها ، رعایت جزئیات اتصال و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-23- كنترل بادبندها (محل نصب ، نمره نیم رخ ها ، صفحات اتصال ، نحوه اتصال و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-24- كنترل اجرای سقف ها ( تیرها ، تیرچه ها ، نوع آجر یا سفال یا پلی استایرن ، خیز طاق ضربی ، ملات یا بتن مورد استفاده ، فاصله تیرچه ها ، اتصالات تیرچه ها ، مهار سقف، قالب بندی ، میلگردگذاری و بتن ریزی در سقف های بتنی باید مانند موارد مذكور در بخش پی سازی كنترل شود)

5-25- كنترل نحوه انجام جوشكاری (دستگاه ها و لوازم مناسب ، ابعاد و اندازه ها ، محل جوشكاری ، نحوه اجرای جوشكاری ، صدور دستور انجام آزمایش های جوش حسب مورد و در صورت نیاز اخذ نتایج آزمایش هاو بررسی آنها)

5-26- كنترل نحوه اجرای اتصالات پیچ و مهره ای (كیفیت نوع مصالح ، اندازه و محل سوراخ ها ، كفایت فشار سفت كردن پیچ ها و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-27- كنترل قالب بندی ، میلگردگذاری و بتن ریزی ، متراكم كردن ، پرداخت سطح روئی ، حفاظت ، نگهداری و عمل آوری و نحوه اجرای بتن دركلیه بخش های سازه بتنی اعم ازتیرها ، ستونها ، اتصالات و دیوارها مانند موارد مذكور در بخش پی سازی

5-28- كنترل اجرای صحیح شناژها اعم از فلزی یا بتنی با لحاظ موارد پیش گفته در این شرح خدمات و كنترل محل اجرای آن ها

5-29- كنترل رعایت جزئیات اجرائی دیوارهای باربر (شامل كیفیت مصالح ، راستا ، عایق كاری ، شاغولی بودن ، نصب درها و پنجره ها ، صاف بودن سطح نهائی و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-30- كنترل رعایت جزئیات اجرائی دیوارهای داخلی و خارجی بنا و انطباق آن با نقشه ها و مشخصات فنی از نظر الزامات سازه ای و لرزه ای

5-31- كنترل جزئیات اجرائی پشت بام (شامل ابعاد و اندازه ها ، رقوم ، شیب بندی ، آب روها، عایق كاری مصالح و سایر الزامات فنی مربوطه دیگر)

5-32- كنترل جزئیات راه پله و اتصالات آن

5-33- كنترل محل اجرای لوله كشی ها ، كانال ها و تاسیسات مكانیكی و برقی از نظرعدم آسیب به عناصر سازه ای

5-34- كنترل جزئیات اجرائی دودكش ها ، هواكش ها و داكت ها از نظر عدم آسیب به عناصر سازه ای

5-35- كنترل محل قرار گیری چاه ها و نحوه اجرای اتصال سیستم فاضلاب

5-36- كنترل رعایت جزئیات اجرائی نمای ساختمان از نظر چگونگی ارتباط نما با سازه اصلی و الزامات سازه ای

5-37- كنترل نكات فنی در محوطه سازی شامل زیرسازی ، تراكم خاك محل

5-38- كنترل مصالح ساختمانی از نظر نحوه تهیه، حمل، نگهداری، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردهای ملی ایران

5-39- صدور دستور انجام آزمایش از مصالح ساختمانی در صورت لزوم و اخذ نتایج آزمایش ها و بررسی آنها

5-40- مستند سازی و ثبت و تكمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود

 

د )  ناظر تأسیسات مكانیكی

6-1- كنترل كفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تأسیسات مكانیكی

6-2- كنترل مصالح تأسیسات مكانیكی از نظر نوع ، كیفیت ، نحوه حمل ، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران

6-3- كنترل امكانات و تأسیسات موجود در محل شامل آب، فاضلاب، گاز و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به شبكه های مربوط شهری

6-4- كنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تأسیسات مكانیكی (آب و گاز و فاضلاب و …)

6-5- كنترل وضعیت اجرا و موقعیت مكانی و ارتفاعی اجزای تأسیساتی در تمام مراحل اجرای ساختمان

6-6- كنترل نصب و كارگذاری و اجرای عناصر تأسیساتی شامل مجموعه شیرها، شیرفلكه ها، پمپها و موارد مشابه و عایق كاری های لازم

6-7- كنترل نحوه اجرای عناصر تأمین و توزیع آب سرد و گرم مصرفی ، گاز ، شوفاژ ، موتورخانه ، پكیج و …

6-8- كنترل نحوه اجرای عناصر سیستم جمع آوری، تصفیه یا دفع فاضلاب و تعبیه هواكش از نظر مكانیكی

6-9- كنترل نحوه اجرای عناصر سیستم تهیه، توزیع و ذخیره سازی سوخت (گاز، گازوئیل، نفت) و رعایت الزامات مربوط

6-10- كنترل اجرای سیستم های كنترل دستگاه ها و تاسیسات مكانیكی به منظور صرفه جوئی در مصرف انرژی

6-11- كنترل اجرای سیستم های قطع كننده لرزه ای در تأسیسات مكانیكی

6-12- كنترل نحوه اجرای عناصر سیستم تهویه مطبوع و تأمین هوای تازه و تخلیه هوای آلوده

6-13- كنترل نحوه اجرای كانال های كولر و نصب و راه اندازی كولرها

6-14- كنترل نحوه نصب و بهره برداری ایمن آسانسورها و پله های برقی از لحاظ مكانیكی

6-15- مستندسازی و ثبت وتكمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود

 

ه )  ناظر تأسیسات برق

7-1- بررسی كفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تأسیسات برقی

7-2- كنترل مصالح تأسیسات برقی از نظرنوع ، كیفیت ، نحوه حمل، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه ها و مشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران

7-3- كنترل امكانات تأسیسات برقی محل و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به آن

7-4- كنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تأسیسات برق شهری و برق كارگاه ساختمانی

7-5- كنترل وضعیت اجرا و موقعیت مكانی و ارتفاعی اجزای تأسیساتی از دیدگاه تأسیسات برقی در تمام مراحل اجرای ساختمان

7-6- كنترل نصب و كارگذاری و اجرای عناصر تأسیسات برقی شامل مجموعه روشنائی ها ، پریزها، كلیدها و موارد مشابه

7-7- كنترل نصب و كارگذاری و اجرای سیستم های تغذیه دستگاه های حرارتی و برودتی و موارد مشابه

7-8- كنترل نحوه نصب و بهره برداری ایمن آسانسورها و پله های برقی از لحاظ سیستم برقی

7-9- كنترل نصب و كارگذاری و اجرای سیستم توزیع برق و تجهیزات تابلوهای برق

7-10- كنترل نحوه اجرای سیم كشی ها و كابل كشی ها

7-11- كنترل نحوه اجرای تجهیزات حفاظت و كنترل برقی شامل فیوزها، كلیدهای خودكار، كنتاكتورها و موارد مشابه

7-12- كنترل نحوه اجرای سیستمهای تلفن، رایانه، نمابر، تلكس، موارد مشابه

7-13- كنترل نحوه اجرای سیستم های اعلام حریق

7-14- كنترل نحوه اجرای سیستم های زنگ اخبار، احضار، ارتباط با ورودی (درب بازكن)

7-15- كنترل نحوه اجرای سیستم صوتی، پخش صوت، پیام رسانی

7-16- كنترل نحوه اجرای آنتن مركزی، تلویزیون، رادیو، صاعقه گیر و موارد مشابه

7-17- كنترل پیش بینی برق اضطراری و اتصال آن به سیستم برق ساختمان

7-18- كنترل نحوه اجرای سیستم های هوشمند برقی و الكترونیكی ساختمان

7-19- كنترل نحوه اجرای سیستم اتصال زمین

7-20- كنترل ضرورت تخصیص فضای مناسب برای پست برق (در صورت لزوم) و هماهتگی با ناظر هماهنگ كننده

7-21- كنترل انجام هم بندی سازه های بیگانه ( اسكلت فلزی ، آرماتور های پی و…) با سیستم زمین ساختمان

7-22- كنترل چگونگی اجرای سایر تاسیسات جریان ضعیف (در صورت وجود)

7-23- مستندسازی و ثبت و تكمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود

مقدمه

وظایف عمومی مربوط به ناظران حقوقی ساختمان

امضای مجاز ناظران حقوقی ذیل نقشه های چون ساخت و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نام کامل ، شماره پروانه اشتغال ، شماره عضویت سازمان استان ، نام رشته ها ، نام مدیرعامل شرکت یا مدیر واحد فنی در آن درج شده باشد. ذکر نام مسئول کارگاه و شماره پروانه اشتغال به کار او در ذیل مدارک و نقشه های چون ساخت نیز الزامی است.

ارائه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان و یا صدور پروانه همان پروژه را نیز برعهده دارند، ممنوع است و تخلف محسوب می شود.

ناظران حقوقی در بخش نظارت بر ساختمان ها یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی که استفاده مجری ساختمان در آنها الزامی است ، مکلفند نسبت به اجرای پروژه توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و شروع هر گونه عملیات اجرایی که مشمول شیوه نامه مجریان ساختمان می شود، منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران حقوقی توسط صاحب کار می باشد. پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مدیرعامل ناظر حقوقی ساختمان و مجری باشد. علاوه بر ناظر ، مرجع صدور پروانه نیز نباید بدون حضور مجری ، پروانه ساختمانی را صادر نماید.

همانطور که اشاره شد، مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای مجری ساختمان بوده و در دفتر مرجع صدور پروانه ساختمانی ثبت شده و نسخه ای از این مجوز به طور دایم در محل کارگاه برای کنترل ماموران ذی ربط نگهداری شود.

در صورتی که صاحب کار ، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقوقی ساختمان به هر دلیل بیش از ۱۵ درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و موضوع این تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مدت مذکور مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقوقی ساختمان مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارائه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.

در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت ، مراتب را به صاحب کار ، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند. سازمان استان پس از اعلام مراتب به صاحب کار و طی مراحل مربوط به امور مالی و اداری باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظر حقوقی ساختمان تمدید قرارداد می نماید.

در صورتی که بنا به دلایلی صاحب کار یا ناظران حقوقی ، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظران حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به صاحب کار ، سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران حقوقی مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. مسئولیت کلیه کارهای انجام شده در مدت قرارداد به عهده ناظران حقوقی خواهد بود.

چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صلاحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر، ادامه کار ناظر حقوقی ساختمان غیرممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد، مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری به عمل آورد.

ناظران حقوقی ، نمی توانند مجری باشند و انجام توامان آنها تخلف محسوب می گردد.

چنانچه ناظران حقوقی که دارای صلاحیت طراحی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را در زمینه طراحی ارائه نمایند، مراتب را به صورت کتبی به سازمان استان اعلام می نمایند و همزمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و توجه کافی به رعایت ظرفیت اشتغال به کار خود نمایند.

وظایف ناظران

1-2- نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرائی ساختمان ” نظارت مستمر” می باشد .

2-2- نظارت مهندسان ناظر ، از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان كار خاتمه می یابد . این نظارت در موارد مشتمل بر حضور چهار ناظر از چهار رشته ، نظارت جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد.

3-2- مهندسان ناظر در خصوص عملكرد خود ، حسب مورد بصورت جمعی (در اموری كه تواما مربوط به دو رشته یا بیشتر است) یا فردی (دراموری كه مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است) در قبال سازمان استان و سایر مراجع قانونی مسئول بوده و پاسخگو می باشند.

4-2- وظائف مهندسان ناظر جنبه كنترلی دارد و در صورت عدم انطباق كار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات مصوب ، الزامات قانونی ، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط لازم الاجرا ، مكلفند ضمن تذكر كتبی به سازنده و صاحبكار ، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و حسب مورد ، درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرائی و الزام سازنده و صاحبكار به رعایت ضوابط لازم الاجرا نمایند. همچنین تصویر گزارش خود را به سازمان استان تحویل دهند. مهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.

2-5- عملكرد مهندسان ناظر باید در چهارچوب كلیه مقررات و ضوابط قانونی بخصوص ضوابط نظارت ساختمان در فصل چهارم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

2-6- كلیه مهندسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگی لازم را با مهندس ناظر هماهنگ كننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند و با اطلاع وی با سایر ناظران همفكری، مذاكره ، همكاری و ارتباط پیوسته داشته باشند

2-7- مهندسان ناظر هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرائی باتفاق یكدیگر از محل پروژه بازدید كنند و از ویژگی های ملك و مجاورت های آن از جمله: موقعیت ملك، همجواری ها، تأسیسات ملك و تأسیسات شهری مجاوراطلاع حاصل نموده و ازجمیع عوامل موثر در اجرای پروژه اطلاع حاصل كنند و مراتب را صورت جلسه نمایند.

2-8- كلیه مهندسان ناظر موظف به كنترل و تأیید ترازها و موقعیت های مكانی به اتفاق ناظران دیگر و تنظیم و امضای صورتجلسه آن، به اتفاق ناظر هماهنگ كننده می باشند.

2-9- مهندسان ناظر موظف به كنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست ، مطابق ضوابط لازم الاجرا بویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا) در تمام مراحل اجرا “از تجهیز كارگاه تا پایان كار” بطور عام و در حدود صلاحیت خود بطور خاص ، همچنین هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و در صورت لزوم ارائه تذكر كتبی به سازنده و صاحبكار می باشند.

2-10- مهندسان ناظر موظف به تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به اتفاق می باشند و مهندس ناظر هماهنگ كننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارش ها به مراجع ذیربط است.

2-11- مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین (با حضور صاحبكار و سازنده) و امضا و مهر صورتجلسه آن می باشند.

2-12- مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول كار (همزمان با پیشرفت كار و بطور تدریجی) موظف به كنترل نقشه های چون ساخت تهیه شده توسط سازنده در هر مرحله و تأیید و امضای آن در همان مرحله و ارائه یك نسخه تائید شده آن به سازمان استان می باشند.

2-13- مهندسان ناظر موظف به حضور در مراجع مرتبط اعم از سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان و وزارت راه و شهرسازی ، حسب مورد جهت ارائه توضیحات و امضای اسناد در چهارچوب قانون می باشند.

2-14- در اشخاص حقوقی ، مدیر عامل ضمن تعیین ناظر هماهنگ كننده مكلف به تعیین چهار ناظر از مهندسان شركت كه اسامی آنان در پشت پروانه اشتغال درج شده است (با رعایت صلاحیت مربوط) و اعلام رسمی آن بصورت كتبی، به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد.