خدمات قابل ارائه در دفتر خدمات فنی مهندسی مبناداتیس

خدمات مشاوره در براورد و صورت وضعیت و مناقصه

 1. خدمات متره و برآورد
 2. تهیه قیمت جدید بر اساس فهرست بها و فهرست های منضم به پیمان
 3. تهیه اسنادمناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردهاوضوابط
 4. تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه
 5. کنترل،تهیه و بررسی و تأئيد وضعیتهای موقت و قطعی
 6. تهیه صورت وضعیت تعدیل و ما به التفاوت
 7. ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها
 8. انجام آنالیز بهاء ( تجزیه و تحلیل) و پیشنهاد قیمت پروژه جهت شرکت در مناقصه
 9. تهیه فایل آنالیز بهاء و برآورد قیمت
 10. تهیه ادعای مالی (Claim) و خسارت ناشی از تاخیرات مجاز

مشاوره امور قراردادها

 1. تهیه قرارداد و مشاوره امور قراردادی
 2. تهیه گزارش های ادواری روزانه، هفتگی، ماهانه، از پروژه
 3. تهیه گزارش پیش بینی هزینه، درآمد، زمان و منابع مورد نیاز
 4. بررسی عملیات اجرایی و منطبق بودن آن با مفاد قرارداد تائیدیه آنها
 5. مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرح ها و مطالعه و بررسی آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله رسیدن و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها
 6. نظارت بر کارهای ارائه شده پیمانکاران ، مهندسین مشاور و غیره بر اساس قراردادهای منعقده ، بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت به گزارشات آنها
 7. هماهنگی باواحدهای اجرائی به منظوراصلاح طرحهای درحین اجراءوپیشنهادات سازنده درجهت­گردش­کاری مطلوب
 8. تهیه پیش نویس قراردادها
 9. تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرحهای مطالعاتی ، نقشه برداری ، اجراء و بهره برداری
 10. شرکت درجلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرح های و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود

 

  مشاوره در زمینه  مطالعات طراحی

 1. تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه
 2. مستند سازی پروژه
 3. کنترل پروژه
 4. تهیه گزارش های پروژه
 5. مستند سازی اوراق آزمایشگاهی و مدرک کنترل کیفیت، وقایع روزانه اتفاق افتاده در پروژه، تعارضات به وجود آمده برای طرح دعاوی و …
 6. کنترل کیفی کلیه فعالیت های پروژه مطابق فرآیند و طرح های کیفی از طریق بررسی سوابق و بازدیدهای کارگاهی
 7. تهیه و کنترل برنامه زمانبندی
 8. کنترل کیفیت مصالح داده شده به پروژه و انطباق آن با مستندات و مشخصات فنی
 9. کنترل و انجام مطالعات نقشه های مربوط به پروژه
 10. بررسی محدوده، توزیع جمعیت ، میزان بارش ، کمترین درجه حرارت و جمع آوری اطلاعات لرزه ای و ژئوتکنیک
 11. کنترل محاسبات فنی طرح ها و تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کارو مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع

مشاوره در زمینه کنترل و طراحی و ترسیم نقشه

 1. ارائه نقشه های اجرائی و تهیه نقشه جزئیات اجرائی
 2. تصویب نهایی نقشه ها ، پروفیلها ، طرحها و پروژه های آب و فاضلاب
 3. تهیه مدل سه بعدی (3D Modeling) و تولید نقشه های ایزومتریک با نرم افزار PDMS یا Revit MEP
 4. انجام BIM یا Building Information Modeling مدلسازی سه بعدی کل پروژه با تمامی تأسیسات با استفاده از نرم افزار Revit MEP

مشاوره در موضوع نیروی انسانی

 1. مکانیزه کردن سیستم کاری دفتر فنی و خدمات مهندسی در جهت تسریع در کارهای اجرایی و بهبود روشهای موجود و طبقه بندی نقشه ها با استفاده ازروش های نوین و نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک ، تکثیر و نسخه برداری از نقشه ها و غیره
 2. تأمین نیروی فنی و مهندسی مقیم جهت امور کارگاهی از قبیل: تهیه صورت جلسات، صورت وضعیت، نقشه های As Build ، Shop Drawing

مقدمه

دفتر فنی یک پروژه زبان نقشه را (مقادیر و احجام) تبدیل به زبان قرارداد می نماید. یک دفتر فنی عمده وظائفی که در تعهدش می باشد شامل : تهیه برآورد – سفارش خرید مصالح – تهیه صورت وضعیتهای موقت و قطعی – تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران جزء – تهیه نقشه ازبیلت (As built ) – تنظیم دستور کار و صورتجلسه های کارگاهی – تهیه آنالیزهای قیمت جدید – برنامه زمان بندی هفتگی – ماهانه و کلی ( تفصیلی ) – همکاری در تهیه نقشه های shopdrawing – کنترل پروژه و … .

دفتر فنّی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مرکز مورد نیاز پروژه می‌باشد. در اصل می‌توان گفت که دفتر فنّی حکم قلب پروژه را دارد و بایستی توجه بیشتری به آن بشود. اصولاً سهل انگاری در تشکیل دفتر فنّی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود، چون با ضعف یا نبودن دفتر فنّی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرائی، تهیه دستورکارها و صورتجلسه‌های به موقع، صورت برداری ازکارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت کار کرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام نمی‌شود و همه اینها لطمات جبران ناپذیری به پروژه وارد می‌کند لذا بایستی به اهمیّت دفتر فنی توجه کامل نمود. در این جادفتر فنی کارگاه مد نظر بوده و علاوه بر دفتر فنی اصلی پیمانکار می‌باشد و دفتر فنی اصلی براساس حجم پروژه‌های در دست اجرا و بر حسب ظرفیت کاری پیمانکار تشکیل می‌شود که آنهم تعریف خود را دارد.

وظایف دفترفنی:

 •  مطالعه نقشه‌های پروژه و ثبت شماره و تاریخ ابلاغ آنها در پرونده نقشه‌ها اعم از نقشه‌هائی که در بدو شروع پروژ به پیمانکار ابلاغ می شود و یا نقشه هایی که بعداً توسط مهندسین مشاور ابلاغ می‌گردد که ثبت و نگه داری تاریخ این چنین نقشه‌ها در تنظیم تأخیرات مجاز پروژه ضروری می‌باشد.
 •   در مطالعه نقشه‌ها باید دقّت بیشتری نموده و نقاط ضعف نقشه‌ها اعم از کمبودها، اشتباهات، احیاناً غیر قابل اجرا بودن آنها و یا هر اشتباه دیگری که ممکن است درنقشه ها پیش بیاید مشخص کرده و آنها را یادداشت نموده و به مهندسین مشاور و دستگاه نظارت منعکس نمایند. البتّه در صورت امکان پیشنهاد اجرائی آنها را هم ارائه دهند.
 •  تنظیم پرونده‌های مورد نیاز پروژه

پرونده شاپ درایوینگ (نقشه‌های برای اجرا) نقشه قسمت‌هائی که شروع به اجرا می‌شود و تهیه آنها.

پرونده نامه‌های وارده از کارفرما و مطالعه دقیق آنها و یادداشت موارد مورد نیاز.

پرونده نامه‌های صادره به کارفرا و همکاری در تهیه و ارسال آنها با رئیس کارگاه.

پرونده نامه‌های وارده از مهندسین مشاور و مطالعه دقیق آنها یادداشت موارد مربوطه.

پرونده نامه‌های صادره به مهندسین مشاور و همکاری در تنظیم و ارسال آنها با رئیس کارگاه.

پرونده دستور کارها و تنظیم و به تصویب رسانیدن آنها با همکاری رئیس کارگاه.

پرونده صورتجلسه ها (و تنظیم و به تصویب رسانیدن آنها) با همکاری رئیس کارگاه.

پرونده تأخیرات پروژه و تنظیم موارد مربوطه به این مورد.

پرونده کلیم و کنترل قیمت‌ها (قیمت تمام شده با نرخ پیمان).

پرونده گزارشهای روزانه کارگاه (پروژه) و تهیه آنها.

پرونده گزارشهای هفتگی و ماهیانه پروژه و تهیه آنها.

پرونده نقشه‌های ازبیلت (عین ساخت) و تهیه آنها.

پرونده قیمت جدیدها و آنالیز بها و تنظیم آنها و به تصویب رساندن آنها.

بایگانی نسخه‌های قرارداد و نقشه‌های ابلاغی.

پرونده صورت وضعیّت‌های موقت و تهیّه ماهیانه آنها به طور منظّم.

پرونده صورت وضعیّت قطعی و تهیه صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده و به اتمام رسیده و بایگانی آنها برای صورت وضعیت قطعی نهائی.

پرونده مصالح پای کار و به روز نگه داشتن مصالح و داشتن لیست آنها و داشتن قیمت خرید و حمل و دپو کردن مصالح، یعنی قیمت تمام شده مصالح.

پرونده کنترل پروژه و همکاری در کنترل پروژه.

پرونده تعدیل صورت وضعیّت‌ها؛ تعدیل موقت و قطعی.

پرونده بخشنامه‌ها با توجه به اهمیّت بخشنامه‌ها.

پرونده تحویل موقّت و جمع‌آوری اسناد مربوط به آن.

نیروهای مورد نیاز دفتر فنی بر حسب حجم پروژه:

 1.  مهندس عمران با تجربه کافی برای سرپرستی دفتر فنی.
 2.  مهندس نقشه‌کش برای تهیّه نقشه‌های اجرائی و اجرا شده و غیره.
 3. مهندس مترور برای تهیّه صورت وضعیت‌ها.
 4. مهندس کنترل پروژه (مهندس صنایع).
 5.  تکنسین برای تنظیم گزارشها و برداشت‌های لازم از کارگاه. در واقع رابط کارگاه با دفتر فنی.
 6. مهندس نقشه بردار در صورتی که نقشه برداری جزو وظایف دفتر فنی تعریف شده باشد، بخصوص در پروژه‌های راهسازي