در این بخش پژوهشگران محترم می توانند در صورت تمایل جهت انجام پژوهش با شرکت مبناداتیس مشارکت داشته باشند. به این صورت که هزینه های پژوهش و هزینه های جانبی آن توسط مبناداتیس تامین و این شرکت طبق قرارداد منعقده در عواید حاصله از پژوهش سهیم خواهد بود.

در این بخش سرمایه گذاران محترم می توانند در صورت تمایل در جهت بهره مندی از عواید حاصل از پژوهش های این شرکت و یا پژوهشگران همکار ذیل قرارداد مشخص اقدام به سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه گذاری پژوهش

  • عنوان اولیه پژوهش خود را وارد نمایید