در این بخش اساتید محترمی که تمایل به برگذاری دوره های آموزشی و یا همکاری با این مجموعه در دوره های آموزشی و پژوهشی را دارند می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایند.

رزومه استاد

  • لطفاً گرایش تحصیلی خود را وارد نمایید
  • لطفاً عناوین پژوهش های به ثبت رسیده خود را وارد نمایید
  • لطفاً عناوین مقالات منتشر شده خود را وارد نمایید
  • لطفاً عناوین کتب چاب شده خود را وارد نمایید (در صورت وجود)