در این بخش دوره های آموزشی مورد نیاز مهندسین و دانشجویان محترم دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری ارائه می گردد. مبناداتیس می تواند در روند پژوهش پژوهشگران محترم پشتیبان و در کنار آنها باشد.

آموزش و همراهی در پژوهش

  • لطفاً گرایش تحصیلی خود را وارد نمایید
  • می توانید دوره آموزشی مورد نظر خود را از این طریق انتخاب کنید